Povezanost obrazovanja i poremećaja u prehrani?!

Postoji zabrinutost oko sve većeg broja poremećaja u prehrani koji se javljaju u razvijenijim zemljama. Ovi poremećaji razvijaju se zbog raznih psiholoških, socioloških i bioloških čimbenika rizika (spol, obiteljska povijest, zlostavljanje, poremećaji spavanja u djetinjstvu, perfekcionizam, prezahtjevni i/ili prezaštitnički roditelji,…). Međutim, nema puno istraživanja koja bi povezala razne vrste čimbenika rizika i istražila utjecaj zdravlja roditelja, socijalnih karakteristika i okoline u djetinjstvu na rizik od razvoja poremećaja u prehrani.

2009. godine provedeno je istraživanje koje je proučavalo povezanost socijalnih karakteristika roditelja, baka i djedova i uspjeh u školi s učestalosti poremećaja u prehrani. Istraživanje je objavljeno u časopisu American Journal of Epidemology, a uključivalo je 13 376 žena, rođenih između 1952. i 1989. godine. Rezultati su pokazali da djevojčice češće (2 do 6 puta) oboljevaju od poremećaja u prehrani, ako roditelji, bake i djedovi imaju visok stupanj obrazovanja! Rezultati se objašnjavaju povećanim pritiskom članova obitelji na djevojčice, ali i djevojčica samih na sebe, jer je uspjeh u školi jedan od čimbenika rizika. Zaključeno je da su daljnja istraživanja potrebna da bi se uzrok i povezanost raznih čimbenika rizika bolje razumio i time postotak poremećaja u prehrani među djevojčicama smanjio.

American Journal of Epidemiology

Ahren-Moonga, J., Silverwood, R., af Klinteberg, B., Koupil, I.. (2009) Association of Higher Parental and Grandparental Education and Higher School Grades With Risk of Hospitalization for Eating Disorders in Females: The Uppsala Birth Cohort Multigenerational Study. Am. J. Epidemiol. 170, 566-575.

Nutricionist