Nutricionizam

Nutricionizam ili znanost o prehrani mlada je znanstvena disciplina koja postoji oko 150 godina, a bavi se razmatranjem odnosa između čovjeka i hrane i sve što proizlazi iz tog odnosa. Radi se o primijenjenoj prirodnoj znanosti o hranjenju tijela koja proučava odnos između čovjeka i hrane i implikacije koje proizlaze iz tog odnosa i reflektiraju se na psihološki, sociološki, fiziološki i biokemijski aspekt.

Temelji se na osnovnim principima kemije, biologije, matematike, fizike, biokemije, anatomije, genetike, toksikologije, imunologije. U praksi obuhvaća i principe znanosti poput poljoprivrede, prehrambene tehnologije, biotehnologije, antropologije, medicine, sociologije, psihologije i ekonomije.

Nutricionizam ima važnu ulogu u shvaćanju mnogih procesa vezanih uz prehranu i pojavu bolesti i poremećaja, ali i u shvaćanju uloge prehrane u moduliranju genetskog potencijala pojedinca (100 (i pokoja više) crtica iz znanosti: Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista, 2013).

Istraživanja s područja nutricionizma, osobito zadnjih godina, imaju vodeću ulogu u shvaćanju mnogih procesa vezanih uz prehranu i pojavu bolesti i poremećaja, ali i u shvaćanju uloge prehrane u moduliranju genetskog potencijala pojedinca. Stoga danas nutricionisti imaju sve značajniju ulogu, ne samo kao istraživači, već i kao osobe koje prenose znanstvene spoznaje na sveopću i ciljanu populaciju u cilju očuvanja zdravlja i poboljšanja postojećeg stanja. Osim toga, primjenjuju ih i u kreiranju i proizvodnji nove hrane (novel food) i drugih prehrambenih proizvoda (Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 2014).