Fizikalno-kemijska svojstva

Sustavno ime[1]:

TIAMIN

2-[3-[(4-amino-2-metil-pirimidin-5-il)metil]-4-metil-tiazol-5-il] etanol

Molekula vitamina B1 je kvaterni amonijev spoj koji se sastoji od dva supstituirana heterociklička prstena, pirimidinskog i tiazolnog, medusobno povezanih metilenskim mostom. Tvori mono i diacid soli, od kojih je najčešća tiamin mononitrat i tiamin hidroklorid. Vitamin B1 se još naziva tiamin, aneurin, antineuritički vitamin i antiberiberi čimbenik. Najčešće se koristi naziv tiamin, a naziv je nastao zbog toga što sadrži sumpor („thio“).[2,3,4]

Vitamin B1 je higroskopna, bezbojna kristalična tvar karakteristična okusa i mirisa. Topljiv je u vodi, metanolu, ledenoj octenoj kiselini i glicerolu, slabije topljiv u metanolu i etanolu,  netopljiv u nepolarnim organskim otapalima (praktički netopljiv u acetonu, eteru, kloroformu i benzenu). Nestabilan je u neutralnom i bazičnom mediju (pri pH 7 i većim), a postojan u kiselom mediju do 120 °C (pH 3). Osjetljiv je na toplinu, ultraljubičastu svjetlost i gama zračenje, u suhom stanju je stabilan, dok se u otopinama vrlo lako oksidira ili reducira.[2,3,4]

"Literatura"

1. Rychlik, M. (2011) Fortified Foods with Vitamins: Analytical Concepts to Assure Better and Safer Products, Wiley-VCH, Weinheim.

2. Institute of Medicine (U.S.). Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes,Institute of Medicine (U.S.). Panel on Folate, Other B Vitamins, and Choline, Institute of Medicine (U.S.). Subcommittee on Upper Reference Levels of Nutrients (1998)Dietary reference intakes for thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folate, vitamin B12, pantothenic acid, biotin and choline, National Academy Press, Washington.

3. Hui, Y.H. (1991) Encyclopedia od food science and technology, John Wiley and sons, Inc., New York.

4. Macrae, R., Robinson, R.K., Sadler, M.J. (1993) Encyclopaedia of food science, food technology and nutrition, Academic Press, London.