Funkcije

Funkcije vitamina B5 su:

  • Proizvodnja energije
  • Sinteza važnih molekula
  • Modifikacije proteina

Pantotenska kiselina je sastavna komponenta koenzima A (eng. Coenzyme A, CoA) i proteina nosača acila (eng. Acyl Carrier Protein, ACP), čija je glavna funkcija prijenos acilnih skupina. CoA i ACP su tako uključeni u brojne metaboličke puteve kao što je metabolizam ugljikohidrata, proteina i lipida, a potrebni su i za sintezu lipida, neurotransmitera, steroidnih hormona, porfirina i hemoglobina. Također, pantotenska kiselina u obliku CoA je potrebna za procese acilacije i acetilacije, koji su, na primjer, uključeni u aktivaciju i deaktivaciju raznih enzima i prijenos signala u stanici.[1-11]

Proizvodnja energije

Pantotenska kiselina kao dio CoA ima ključnu ulogu u oslobađanju energije iz ugljikohidrata i masti. CoA stvara visokoenergetske tioesterske veze s karboksilnim kiselinama, koje prenosi na mjesta gdje su one potrebne, što zapravo predstavlja način prijenosa ugljikovih atoma unutar stanice. Jedna od važnijih karboksilnih kiselina je octena kiselina (prijenos 2 ugljika), a spoj je poznat kao acetil-CoA. Acetil-CoA nastaje tijekom oksidacije piruvata ili masnih kiselina, ali također može nastati i iz acetata uz pomoć enzima acetil CoA sintetaze. Međutim, CoA može tvoriti veze i s drugim karboksilnim kiselinama, kao što je malonska (prijenos 3 ugljika), propanska (prijenos 3 ugljika), metilmalonska (prijenos 4 ugljika) i sukcinska kiselina (prijenos 4 ugljika).[1-11]

CoA je potreban za dobivanje energije u ciklusu limunske kiseline, koji je zajednički konačni put oksidacije molekula kojim dobivamo energiju. U metabolizmu ugljikohidrata nastaje piruvat koji reagira s CoA tijekom procesa oksidativne dekarboksilacije pri čemu nastaje acetil-CoA, koji dalje ulazi u ciklus limunske kiseline. Točnije, acetil-CoA kondenzira s oksaloacetatom i nastaje limunska kiselina, po čemu je i ciklus dobio ime. Također, intermedijer ciklusa limunske kiseline, α-ketoglutarat, reagira s CoA i oksidativno se dekarboksilira u sukcinil-CoA, koji pruža energiju za fosforilaciju gvanozin-difosfata (eng. Guanosine-Diphosphate, GDP). Fosforilacijom GDP nastaje gvanozin-trifosfat (eng. Guanosine-Triphosphate, GTP), jedna od molekula zaslužnih za prijenos energije unutar stanice. CoA sudjeluje i u β–oksidaciji masnih kiselina te oksidaciji aminokiselina, pri čemu nastaje acetil-CoA koji dalje ulazi u ciklus limunske kiseline. Možemo vidjeti da je CoA izuzetno važan za uspješnu oksidaciju molekula i dobivanje energije iz njih.[1-11]

Sinteza važnih molekula

Pantotenska kiselina, kao dio CoA, je važna za sintezu lipida (npr. sfingolipida, fosfolipida), sterola (npr. kolesterola), hormona(npr. hormona rasta, stresa i spolnih hormona), neuroprijenosnika (npr. acetilkolina), porfirina (sastavna komponenta hemoglobina) i antitijela. Na primjer, biosinteza kolesterola započinje kondenzacijom dvije molekule acetil-Coa pri čemu nastaje acetoacetil-CoA. Acetoacetil-CoA reagira s trećom molekulom acetil-CoA pri čemu nastaje β-hidroksi-β-metil-glutaril-CoA (eng. β-Hydroxy-β-Methyl-Glutaryl-CoA, HMG-CoA) koji se reducira u mevalonsku kiselinu iz koje dalje nastaje kolesterol. Kolesterol se dalje koristi za sintezu vitamina D, steroidnih hormona (npr. kortisol i aldosteron) i spolnih hormona (npr. progesteron, estrogeni i testosteron). Acetil-CoA je potreban i za sintezu neuroprijenosnika acetilkolina iz kolina i za pretvorbu serotonina u melatonin, a sukcinil-CoA, nastao u ciklusu limunske kiseline, može reagirati s glicinom i stvoriti δ-aminolevulinsku kiselinu, koja je prekursor porfirinskog prstena hemoglobina i citokroma. Već smo napomenuli da je CoA bitan za otpuštanje energije iz masti, no on je jednako važan i za sintezu masnih kiselina. CoA u obliku acetil-CoA je početna molekula u sintezi masnih kiselina, odnosno, prvi korak u sintezi masnih kiselina predstavlja kondenzacija acetil-CoA s CO2, pri čemu nastaje malonil-CoA. Također, bitan dio multienzimskog kompleksa, sintaze masnih kiselina, je i ACP u kojem se pantotenska kiselina nalazi u obliku 4-fosfopanteteina (njegova je prostetička skupina). Acilne skupine s acetil-CoA i malonil-CoA se prenose na ACP i kovalentno se za njega vežu te međusobno reagiraju pri čemu nastaje acetoacetil-ACP, uz oslobađanje CO2. Acetoacetil-CoA se dalje reducira i dehidratira u butiril-ACP koji opet reagira s malonil-ACP čime se ponavljaju opisane reakcije koje predstavljaju proces sinteze masnih kiselina. Masne kiseline su bitne za daljnju sintezu lipida, kao što su sfingolipidi, sastavni dijelovi mijelina, i fosfolipidi, sastavni dijelovi staničnih membrana.[1-11]

Modifikacije proteina

Pantotenska kiselina u obliku CoA je od iznimne važnosti u procesima modifikacija proteina, odnosno CoA je zaslužan za reakcije acetilacije i acilacije različitih vrsta proteina (G-proteina, histona, α-tubulina, β-endorfina,…). U nekim su slučajevima promjene na proteinima kotranslacijske što znači da se događaju tijekom sinteze proteina na ribosomu, dok se posttranslacijske modifikacije događaju nakon sinteze.[1-11]

Acetilacija proteina, odnosno dodatak acetilne skupine na protein, utječe na njihovu trodimenzionalnu strukturu i time se može promijeniti sama funkcija proteina. Acetilacijom proteina se tako sprječava njihova razgradnja, a acetilacija ima ulogu i u staničnoj diobi te replikaciji DNA. Također, utječe na aktivnost enzima, vezanje na DNA i interakcije proteina te ekspresiju gena tako što potpomaže u transkripciji glasničke RNA (eng. Messenger RNA, mRNA). Na primjer, acetilacija β-endorfina regulira biološku aktivnost ovog neuroprijenosnika, točnije acetilacijom se on deaktivira, dok se mikrotubuli, koji se sastoje od polimeriziranih α– i β-tubulina, stabiliziraju acetilacijom, a destabiliziraju deacetilacijom. Također, jedan od načina regulacije transkripcije gena i sinteze proteina uključuje promjenu strukture kromatina, odnosno ovi procesi se reguliraju acetilacijom/deacetilacijom histona, posebnih proteina koji izgrađuju nukleosome, sastavne dijelove kromosoma.[1-11]

Veliki broj proteina se modificira dodatkom dugolančanih masnih kiselina, a sam proces se naziva acilacija. Acilacijom se kovalentno vežu masne kiseline na protein i time se mijenja polarnost i jača se veza aciliranog proteina s membranama. Također, acilacija na amino kraju štiti protein od razgradnje, a uključena je i u procese stanične signalizacije. Najčešće masne kiseline koje se vežu na proteine su miristinska i palmitinska kiselina. Neki od proteina na koje utječe acilacija su: G protein (prijenos signala u stanici), rodopsin kinaza (važna za noćni vid, vidjeti vitamin A), faktori ADP-ribozilacije (vezikularni transport), proteini imunološkog i živčanog sustava, mnogi receptori na plazma membrani i mnogi drugi. Također, acetilacije i acilacije su bitne za metabolizam nekih lijekova.[1-11

"Literatura"

1. Ball, G.F.M. (2004) Vitamins: Their Role in the Human Body, Blackwell Publishing Ltd, Oxford.

2. Bender, D.A. (2003) Nutritional biochemistry of the vitamins, Cambridge University Press, Cambridge.

3. Berdanier, C.D. (1998) Advanced Nutrition: Micronutrients, CRC Press, Boca Raton.

4. Combs, G.F.  (2008) The vitamins: fundamental aspects in nutrition and health, Elsevier Academic Press, Burlington.

5. Grooper, S.S., Smith, J.L., Groff, J.L. (2009) Advanced nutrition and human metabolism, Wadsworth Cengage Learning, Belmont.

6. Hui, Y.H. (1991) Encyclopedia of food science and technology, John Wiley and sons, Inc., New York.

7. Macrae, R., Robinson, R.K., Sadler, M.J. (1993) Encyclopaedia of food science, food technology and nutrition, Academic Press, London.

8. McDowell, L.R. (2000) Vitamins in animal and human nutrition, Iowa State University Press, Iowa.

9. Shils, M., Olson, J.A., Shike, M., Ross, A.C. (1999) Modern Nutrition in Health and Disease,  Williams & Wilkins, Baltimore.

10. Zempleni, J., Rucker, R.B., McCormick, D.B., Suttie, J.W. (2007) Handbook of vitamins, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton.

11. Nelson, D.L., Cox, M.M. (2008) Lehninger principles of biochemistry, 5 izd., W.H Freeman, New York.