Metabolizam

Apsorpcija

Apsorpcija monoglutamat folata se događa u tankom crijevu te se samo monoglutamatni oblik vitamina B9 može apsorbirati, dok se poliglutamati moraju prvo hidrolizirati enzimima (pteroilpoliglutamat hidrolazom ili folil konjugazom) prije nego što se apsorbiraju. Čimbenici koji negativno utječu na apsorpciju folata su nedostatak cinka i kronični alkoholizam.Vitamin B9 se apsorbira aktivnim transportom ovisnim o pH, a apsorpcija je maksimalna pri pH 6,0-6,3. Pri višim koncentracijama vitamin B9se apsorbira difuzijom. Folati i folna kiselina se razlikuju u uspješnosti apsorpcije, pa se tako oko 50 % folata apsorbira iz hrane, dok se folna kiselina iz dodataka prehrani apsorbira u potpunosti. Oko 85 % vitamina B9 iz hrane obogaćene njime uspješno se apsorbira jer se u njima folna kiselina može nalaziti u vezanom obliku (folna kiselina se prvo treba otpustiti iz hrane da bi se mogla apsorbirati).[1-6]

Transport

Nakon apsorpcije monoglutamat folat se prenosi do jetre te od tamo dalje prenosi do tkiva. Dio monoglutamat folata preuzima jetra gdje se pretvara u poliglutamatne derivate koje jetra zadržava ili otpušta u krvotok ili žuč. Folat se prenosi krvlju u slobodnom (1/3) ili vezanom obliku (većinom albumin), a prenosi se u stanice aktivnim transportom, tj. pomoću specifičnih prijenosnih proteina. S obzirom da pri višim koncentracijama većina folata ostaje nepromijenjena, pretvorba folata u tetrahidrofolat nije potrebna za prijenos folata u krvotok.[1-5]

Staničnimetabolizam

Folna kiselina kao takva nije metabolički aktivna. Aktivni oblici su tetrahidrofolat (eng. Tetrahydrofolate, THF) i drugi derivati proizašli iz pretvorbe vitamina B9 u dihidrofolnu kiselinu u jetri te sve biološke funkcije vitamina B9 provode upravo tetrahidrofolati i ostali derivati. Folna kiselina je početna molekula u stvaranju tetrahidrofolne kiseline (tetrahidrofolata) tako što se enzimski reducira dihidrofolat reduktazom (hidrogenacija na položaju 5 i 6), djelomično ili u potpunosti, u tetrahidrofolat. Moguć intermedijer je i dihidrofolat (hidrogenirana folna kiselina na položajima 7 i 8), koji se reciklira u tetrahidrofolat. Tetrahidrofolat se dalje enzimski modificira te u konačnici služi kao donor C1-jedinica. Vitamin B3 u obliku NADPH je potreban čimbenik u sintezi tetrahidrofolata, a biološka dostupnost vitamina B9 u tijelu zapravo ovisi o djelovanju dihidrofolat reduktaze. Kada se vitamin B9 pretvori u potpunosti u svoj reducirani oblik, C1-jedinice se mogu prenositi na dušikove atome na položaju 5 ili 10, čime se dobivaju metil, metilen, metenil, hidroksimetil ili formil jedinice. Može se prenositi i formimino skupina (-CHNH-).[1-5,7,8]

Vitamin B9 i B12 su usko povezani. Naime, sudjeluju u stvaranju 5,10-metilentetrahidrofolata koji prenosi metilensku skupinu na deoksiuridilat (prekursor RNA) gdje se on pretvara u timidilat (prekursor DNA) uz pomoć timidilat sintaze. Stvaranje 5,10-metilentetrahidrofolata potrebnog za ovu reakciju ovisi o obnovi tetrahidrofolata u reakcijama pretvorbe homocisteina u metionin, odnosno ovisi o reakciji uklanjanja metilne skupine iz metil folata i prijenos te skupine na homocistein. Ovim reakcijama osigurava se dostatna zaliha S-adenozilmetionina, aktiviranog oblika metionina koji djeluje kao donor metilne skupine mnogim enzimima, točnije, metiltransferazama. Metiltransferaze metiliraju mnogobrojne supstrate, kao što su lipidi, hormoni, DNA i proteini. Jedna od važnijih reakcija metilacije je metilacija mijelinskog bazičnog proteina koji djeluje kao izolacijski materijal živčanih stanica.[1-5,7,8]

Skladištenje

Prije nego se skladišti u tkivima ili koristi kao koenzim, monoglutamatni folat se pretvara u poliglutamatni oblik folilpoliglutamat sintetazom. U jetri se skladišti oko 50 % ukupno skladištenog folata. Otpuštanje skladištenog folata zahtijeva hidrolizu poliglutamatnih oblika u monoglutatamte poliglutamat konjugazom (γ-glutamilhidrolazom) jer poliglutamati ne mogu lako prolaziti kroz staniče membrane.[1-5,7,8]

Izlučivanje

Početni korak razgradnje viška folata uključuje cijepanje C9-N10 veze u folil poliglutamatu čime nastaju pteridin i p-aminobenzoilpoliglutamati koji se hidroliziraju u monoglutamate, a N-acetiliraju se prije izlučivanja. Međutim, folat se reapsorbira u proksimalnim tubulima bubrega, što znači da se većina izlučenog folata reapsorbira. Enterohepatička cirkulacija folata također uključuje njegovo izlučivanje iz jetre u žuč, te ponovnu apsorpciju u crijevima. Time se spriječava nedostatak folata u organizmu, no alkoholizam ometa ovaj ciklus, a sav višak ovog vitamina se izlučuje urinom.[1-5,7,8]

"Literatura"

1. Hui, Y.H. (1992) Encyclopedia of food science and technology, John Wiley and sons, New York.

2. MacRae, R., Robinson, R.K., Sadler, M.J. (1993) Encyclopaedia of food science, food technology and nutrition, Academic Press, London.

3. Combs, G.F. (2008) The vitamins: fundamental aspects in nutrition and health, Academic Press, Burlington.

4. Gropper, S.S., Smith, J.L., Groff, J.L. (2009) Advanced nutrition and human metabolism, Wadsworth, Belmont.

5. Institute of Medicine (U.S.). Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes,Institute of Medicine (U.S.). Panel on Folate, Other B Vitamins, and Choline, Institute of Medicine (U.S.). Subcommittee on Upper Reference Levels of Nutrients (1998) Dietary reference intakes for thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folate, vitamin B12, pantothenic acid, biotin and choline, National Academy Press, Washington.

6. Hoffbrand, A. V. (1971) Folate absorption. J. Clin. Pathol. Suppl. (R. Coll. Pathol). 5, 66–76.

7. Joint FAO/WHO Expert Consultation on Human Vitamin and Mineral Requirements (1998) Vitamin and mineral requirements in human nutrition: report of a joint FAO/WHO expert consultation, WHO, Bangkok.

8. Bailey, L.B., Gregory, J.F. (1999) Folate Metabolism and Requirements. J. Nutr. 129, 779–782.