Fizikalno-kemijska svojstva

Sustavna imena[1]:

1) NIKOTINSKA KISELINA

piridin-3-karboksilna kiselina

2) NIKOTINAMID

piridin-3-karboksamid

Vitamin B3 se još naziva niacin i vitamin PP (eng. Pellagra Preventing) te označava skupinu spojeva sa sličnom biološkom djelatnosti. Skupini pripada nikotinska kiselina (niacin u užem smislu), nikotinamid (niacinamid) te inozitol heksanikotinat. Nikotinska kiselina je derivat piridina s karboksilnom grupom na položaju 3, dok je nikotinamidu karboksilna skupina zamijenjena sa karbamoilnom skupinom.[1-4]

Nikotinska kiselina je monokarboksilina kiselina sa pKa 4.9, topljiva u vodi, dobro topljiva u bazičnim otopinama, a slabije topljiva u etanolu te netopljiva u eteru i kloroformu dok je nikotinamid dobro topljiv u vodi, slabije topljiv u etanolu, a netopljiv u eteru i kloroformu. Nikotinska kiselina u čvrstom obliku je bijeli igličasti kristal, dok je nikotinamid bijeli kristaličan prah gorka okusa. Obje su tvari postojane na zraku, svjetlosti i povišenoj temperaturi te su stabilni u suhim oblicima i u neutralnim vodenim otopinama. U jako kiselim i bazičnim otopinama nikotinamid zagrijavanjem hidrolizira u nikotinsku kiselinu koja ima amfoteran karakter.[1-4]

"Literatura"

1. Combs, G.F.  (2008) The vitamins: fundamental aspects in nutrition and health, Elsevier Academic Press, Burlington.

2. Shils, M.E., Shike, M., Ross, A.C., Caballero, B., Cousins, R.J. (2006) Modern nutrition in health and disease, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.

3. Hui, Y.H. (1992) Encyclopedia of food science and technology, John Wiley and sons, New York.

4. MacRae, R., Robinson, R.K., Sadler, M.J. (1993) Encyclopaedia of food science, food technology and nutrition, Academic Press, London.